ENCYKLOPEDIA XXI WIEKU POLONII ŚWIATA

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii systematycznie rozwija swoją działalność, organizując konferencje i kongresy oraz wydając kolejne publikacje naukowe poświęcone Polakom i osobom polskiego pochodzenia na świecie. W strukturze tej światowej organizacji funkcję sekretarza generalnego pełni profesor   Zbigniew S. Piasek, który podjął się badań zmierzających do rekonstrukcji i monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii, Rosji w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Kolejna encyklopedyczna praca prof. Piaska obejmować będzie Polaków żyjących poza krajem. Autor dopuszcza biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w biogramach  związek z organizacjami, stowarzyszeniami lub fundacjami polonijnymi.

Encyklopedia  ma na celu promocję Polski, Polonii i Polaków w jak najszerszym zakresie. Autor planuje rozprowadzać wydanie autorskiej encyklopedii do placówek dyplomatycznych oraz do bibliotek narodowych w świecie.

 

Tytuł encyklopedii:

„WIELKA ENCYKLOPEDIA POLONII ŚWIATA”

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in., powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery w języku polskim i angielskim z załączonym zdjęciem portretowym. Można także dołączyć zdjęcie rodzinne, z pracy, projektu wynalazczego, helikoptera, dzieła artystycznego, kościoła, własnej firmy, koncernu, zdjęcie związane z hobby itp. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi, a opisy do zdjęć w języku polskim i angielskim.

Tekst powinien zawierać informacje o przebiegu pracy zawodowej w kraju osiedlenia, syntezę osiągnięć zawodowych (opisy projektów, wdrożenia, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, sukcesy sportowe, badania medyczne, wystawy, prezentacje i inne formy

działalności, np. misyjne, w placówkach dyplomatycznych, badawczych lub dydaktycznych.

Encyklopedia będzie dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju. Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.

Przykład biogramu w języku polskim:

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

(np. Bączek Jan Artur – USA lub Bączek Jan Artur – Polska)

W TEJ KOLUMNIE WPISAĆ WŁASNE DANE

Rok, miejsce urodzenia

(np. 1941 – Kraków – nie jest konieczny rok urodzenia)

I TU

Wykonywany zawód

(np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, biznesmen)

I TU

Tytuły i stopnie naukowe, wojskowe i in.

(hab. biskup, ks. Prałat, dyrektor, inspektor. Profesor dr hab., kapitan lotnictwa, ekspert i in.)  

….

Główne kierunki działalności: naukowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(itp. georadarowe badanie podłoża gruntowego, misje katolickie – krótka interpretacja itp.)

 

Kariera zawodowa (opis w porządku chronologicznym).

Stanowiska, nazwy zakładów pracy, pełnione ważniejsze funkcje itp. Lub alternatywnie;

W tej rubryce można opisać drogę życiową w formie małej monografii. Dotyczy tylko Polonii. Proszę zwrócić uwagę na momenty przełomowe w karierze. Umiejętnie połączyć poniższe informacje do opisu własnej kariery. (itp. po osiedleniu w 1970r. we Włoszech,  podjął pracę w „nazwa instytucji”. W latach 1980 – 1989 napisał 2 książki (poniżej będą wymienione). Podać krótką notę informacyjną o treściach w nich zawartych. Pełnił funkcje ..., dlaczego je przyjął .... itp.).

Na zakończenie podać aktualne miejsce stałego zatrudnienia: instytucja, miasto, kraj, zajmowane stanowisko

(itp. Florida International University, Miami – Floryda – USA, dyrektor; Sieć sklepów, New Jersey – USA, właściciel; Klub bokserski – nazwa, Paryż – Francja, bokser zawodowy; Politechnika Gdańska, Gdańsk – Polska, profesor.  Itp. – nie dotyczy emerytów) .) ***

 

Projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania

(itp. Bączek J. Projekt wieżowca 10 piętrowego w Londynie, Wielka Brytania, 1980. – max. 5 pozycji)

 

Ważniejsze koncerty muzyczne lub wystawy artystyczne: tytuły, miasto, kraj, rok.

 

Publikacje: tytuły, wydawcy, miasto, rok wydania

(itp. Bączek F. Malarstwo artystyczne. Wydawnictwo Universytetu Rzymskiego, Rzym. 1975 – max. 5 pozycji)

 

Książki: tytuły, wydawcy, miasto, rok wydania

(itp. Targowski A. Obserwacje z USA. Agencja Wydawnicza CB. Warszawa. 2003. – max. 5 pozycji.)

 

Stopnie wojskowe i in.: miejsca nadania, kraj, rok

 

Ważniejsze patenty, medale, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj,  rok nadania – max. 5 pozycji)

 

Przynależność do stowarzyszeń, organizacji, fundacji i in.: nazwa, pełnione funkcje, lata działalności. (itp. Kongres Polonii Kanadyjskiej, dyrektor, od 1985 do chwili obecnej. – max. 5 pozycji )

 

Inne istotne informacje, które mogą scharakteryzować sylwetkę   biznesmenów, artystów, właścicieli farm lub sklepów, sportowców itp.

 

Hobby

 

.) *** W  tym miejscu prezentacja rubryki dotyczącej drogi życiowej w formie małej monografii

Przykład biogramu w języku angielskim:

Full name in Native Language, the country of the settlement  (eg. Bączek Jan Artur – U.S.A.)

PUT YOUR INFORMATION HERE

Year of birth, birthplace

(eg. 1941 – Cracow – is not the necessary year)

AND HERE

Performed occupation:

(eg. Doctor, research worker, missionary, priest, writer, artist  painter, artist photographer, businessman)

AND HERE

Titles professional, titles scientific and other.

(eg. bishop, priest prelate, manager, inspector,  professor,  expert and other).  

…..

Main directions of the activity: social, scientific, artistic, military and others.

(eg. the cooperation with centres of the Polish community stateside – to give the range of the cooperation, georadar  investigations of the ground basis , Catholic  missions- the short interpretation etc.)

 

Professional career (the description in chronological order).

Positions, names of works {bets} of the work {composition}, performed functions etc.

In this blank space one can describe the practical way in the form of the small monograph. To ask to pay attention on decisive moments in the career. Ably to connect the after-mentioned information to the description of the own career. (eg. after the settlement in 1970r. in Italy, he  undertook the work {composition} in „the name of the institution”. In years 1980 - 1989 he wrote 2 books (below exchanged {mentioned}  will be). To give the short inquiry note grade about cntents in them contracted. He performed functions ..., why it accepted .... etc.) 

To end with to give the current place of the regular employment: the institution, the city, the country,, taken a position

(eg. Florida International University, Miami - Florida - U.S.A., director; Network {net} of shops, New Jersey - U.S.A., owner;   Boxing-club - name, Paris - France, prize-fighter; Engineering college of Gdańsk, Gdańsk – Poland, professor. etc. - it  does not refer retired employees) .) ***

 

Inventive projects and others: titles, country  and year of the realization.

(eg. Bączek F. Project of the sky-scraper 10 storeyed in London, Great Britain, 1980. - max. of 5 positions)

 

Prior musical concerts: titles, city,  country, year.

 

Publications: titles, publishers, city, year of the edition.

(eg. the Bączek F. The artistic painting.  Uniwersity of Roman. Rome. 1975. – max. of 5 positions )

 

Books: titles, publisher, city, year of th edition.

(eg. Targowski A. Observations with U.S.A. Publishing-Agency CB. Warsaw. 2003. - max. of 5 positions.)

 

Military degrees: place of the handing of the conferment, country, year        

 

Prior patents, medals, honours, favouritisms: name, country,  year of conferment - max. of 5 positions.

 

Membership to associations, organizations, foundations and other: name, performed functions, years of the activity.  (eg. Congress of Canadian Polish, manager, from 1985 up to the present. – max. of 5 positions )

 

Other essential information which can characterize the profile:  businessmen, artists, owners of farms or of shops, sportsmen etc.             

 

Hobby   

 

.) *** .) *** W  tym miejscu prezentacja rubryki dotyczącej drogi życiowej w formie małej monografii

Proszę załączyć adres korespondencyjny, telefon, fax lub e-mail ( tylko w celach korespondencyjnych dla Autora i wydawcy).

Ze względu na obszerność korespondencji, biogram napisany w języku polskim i angielskim ze zdjęciami, zapisany na płycie CD, wysłać do Autora encyklopedii na adres:

Prof. Zbigniew  S. Piasek

Politechnika Krakowska

31 – 155 Kraków, ul. Warszawska 24

Poland

Można wysłać także pocztą elektroniczną na adres: zpiasek@pk.edu.pl

Ostateczny tekst i wybór zdjęć będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Do biogramu będzie można załączyć reklamę własnej firmy, sklepu i in.

Wysyłając biogram wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wydawcę i podmioty uczestniczące w procesie wydawniczym w celu wykorzystania ich do publikacji w

 WIELKIEJ ENCYKLOPEDII POLONII ŚWIATA

STRONA INTERNETOWA:

 

http://www.geotechnika.pk.edu.pl/encyklopedia/